Regulamin kolonii

 1. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest stosować się do regulaminu kolonii i ośrodka, w którym wypoczynek jest organizowany.
 2. Każdy uczestnik kolonii jest przypisany do jednej grupy, w ramach której odbywa zajęcia programowe.
 3. Uczestnik kolonii ma prawo do:
  • ciekawego spędzenia czasu, radosnego i bezpiecznego wypoczynku;
  • równego traktowania;
  • udziału we wszystkich zajęciach, zabawach i wycieczkach programowych;
  • swobodnego wyrażania swoich poglądów, opinii i przekonań;
  • zwracania się we wszystkich sprawach do wychowawcy;
  • kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w wyznaczonych do tego porach, ale również na prośbę skierowaną do wychowawcy;
  • pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.
 4. Uczestnik kolonii ma obowiązek:
  • jeżeli nie ma przeciwwskazań uczestniczyć we wszystkich zajęciach i wycieczkach;
  • punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć;
  • podporządkowywać się poleceniom wychowawcy / instruktora / kierownika;
  • dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zakwaterowania i poza nim;
  • przestrzegania ciszy nocnej (22.00 -7.00) i pozostawania w tym czasie w swoich pokojach;
  • pozostawania w grupie, nie oddalania się poza teren obiektu bez opieki wychowawcy;
  • stosowania do regulaminów zajęć i wycieczek prowadzonych przez wychowawców;
  • przestrzegania bezpieczeństwa podczas zwiedzania i bezwzględnie podporządkowania do poleceń przewodnika;
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcy lub kierownika kolonii;
  • odpowiedniego zachowania (z należytym szacunkiem) do wychowawców, kolegów i koleżanek oraz innych osób przebywających na terenie ośrodka, w szczególności do nieużywania zwrotów uznanych powszechnie za wulgarne i niestosowne;
  • stosowania do poleceń wychowawców i kierownika kolonii;
  • posiadania niezbędnego wyposażenia, tj. ubrań odpowiednich do pory roku, kremów ochronnych, ręczników, środków higienicznych, itp.;
  • posiadania dokumentu tożsamości, tj. aktualnej legitymacji szkolnej;
  • przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 5. Wszystkie osoby biorące udział w koloniach są zobowiązane do dbania o higienę osobistą i punktualne stawianie się na posiłki.
 6. Na koloniach obowiązuje atmosfera wzajemnej pomocy, szacunku i koleżeństwa.
 7. Zajęcia na koloniach odbywają się zgodnie z programem kolonii i ramowego planu dnia.
 8. Na kolonii obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów, picia alkoholu i używania środków odurzających.
 9. Uczestnik rażąco naruszający regulamin zostanie usunięty z kolonii na koszt rodziców/opiekunów prawnych.
 10. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie prawni) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego w czasie pobytu w ośrodku.
 11. Organizatorzy kolonii nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu lub w środkach transportu.
 12. Interpretacja sytuacji nie objętych żadnym regulaminem należy do kierownika i wychowawców.
 13. Organizator wypoczynku zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia.

 

Pobierz plik regulaminu